برچسب: انرژی حرارتی خورشید

نقشه راه تکنولوژی انرژی خورشیدی ۰

نقشه راه تکنولوژی انرژی خورشیدی

نقشه راه انرژی خورشیدی حرارتی، بخشی از مجموعه برنامه های تسریع در توسعه فن آوری انرژی های پیشرفته می باشد که توسط آژانس بین المللی انرژی در پاسخ به نیاز توسعه تکنولوژی های پیشرفته و چالش های جهانی انرژِی پاک، آب و هوا تهیه شده است

مقدمه

انرژی حرارتی خورشیدی توانایی ارائه منابع انرژی تجدید پذیر و کم کربن در کشورها و یا مناطقی با شدت تابش مستقیم نور خورشید (شدت تابش مستقیم خورشید) را دارا می باشد. پیش بینی این نقشه راه توسعه و به کارگیری انرژی حرارتی خورشیدی در دنیا می باشد.

نقشه راه انرژی خورشیدی حرارتی، بخشی از مجموعه برنامه های تسریع در توسعه فن آوری انرژی های پیشرفته می باشد که توسط آژانس بین المللی انرژی در پاسخ به نیاز توسعه تکنولوژی های پیشرفته و چالش های جهانی انرژی پاک ، آب و هوا و همچنین تغییر و توسعه پایدار آغاز شده است.

 

ادامه مطلب