دسته: تاسیسات ساختمان

نقشه راه صرفه جویی انرژی ساختمانها ۰

نقشه راه صرفه جویی انرژی ساختمانها (تجهیزات گرمایشی و سرمایشی)

مقدمه

نقشه راه صرفه جویی انرژی ساختمانها توسط آژانس بین المللی انرژی (IEA) تهیه شده است. این نقشه راه تصویری از چگونگی استفاده انرژی های پاک در ساختمان و مصرف بهینه آن را همراه با معرفی فنآوری های مورد نیاز در این زمینه ارائه می نماید. همچنین استقرار سیستمهای جدید بهره مندی از انرژی در ساختمان را معرفی می نماید.

زمین با افزایش جمعیت روبرو می باشد. افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به انرژی برای تداوم حیات بشری خطرناک می باشد. کاهش ذخایر سوختهای فسیلی و آلودگی های ناشی از استفاده آن برای تولید انرژی الکتریکی، از جمله عواملی است که آینده جهان و مخاطرات پیش روی آن در حوزه تأمین انرژی را نمایان می سازد. در نتیجه مصرف انرژی الکتریکی در جهان رو به فزونی است.

در کشور ما نیز بخش عمده ای از انرژی الکتریکی صرف سرمایش و گرمایش ساختمان ها می شود. به دلیل پایین بودن

ادامه مطلب